Regulamin Konkursu „Podziel się opinią i wygraj 100 zł”

Regulamin Konkursu „Podziel się opinią i wygraj 100 zł”

Aneks do Regulamin Konkursu „Podziel się opinią i wygraj 100 zł”

1. Z dniem 1.12.2016 r. w regulaminie konkursu „Podziel się opinią i wygraj 100 zł” wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt. 4 otrzymuje treść: „Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1.12.2016 r.

1. Organizacja Konkursu

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa, nagrody, sposób wyłonienia laureatów Konkursu pod nazwą „Podziel się opinią i wygraj 100 zł” (zwanego dalej "Konkursem").

Organizatorem Konkursu jest spółka DAEDALUS NEW MEDIA RESEARCH SRL z siedzibą w Rumunii w Bukareszcie, ulica Calea Floreasca nr 169, piętro 1, sektor 1, kod pocztowy 014459, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem J40/6306/2009, nr identyfikacji podatkowej: RO25606569 (dalej: „Organizator”).

Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować do Organizatora.

Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 01.11.2016 r. do dnia 30.11.2016, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 1 listopada 2000 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r. ze zm.).

Organizator przeprowadza Konkurs w domenie pod adresem http://pl.daedalusonline.eu/

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.Zasady Konkursu

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki (dalej: „Uczestnik”):

a. uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

b. wypełniła ankietę i udzieliła odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe;

c. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.

3. Przebieg Konkursu

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą̨ przedstawiciele Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić ankietę i odpowiedzieć na otwarte pytanie konkursowe „Jak rozwiążesz problem dużego ruchu aut i uciążliwych korków w mieście?” zamieszczone jako ostatnie w ankiecie pod adresem: http://www.daedalusonline.eu/srvplmg216/index.php?l=wb (dalej „Pytanie Konkursowe”).

Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

Nagrodzone zostaną osoby, które w ocenie Komisji Konkursowej ciekawie, kreatywnie i oryginalnie odpowiedzą̨ na Pytanie Konkursowe.

Komisja wybierze najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi i nagrodzi 40 odpowiedzi równorzędną nagrodą.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w ciągu 7 dni roboczych od jego zakończenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieoceniania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, które będą zawierały wulgaryzmy, treści obraźliwe, dyskryminujące, bezprawne, naruszające prawa osób trzecich, treści naruszające dobre obyczaje.

O przyznanej nagrodzie każdy z laureatów Konkursu zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przy zgłoszeniu do konkursu.

4.Nagrody

Nagrodą w Konkursie jest e-karta podarunkowa na zakupy w sklepie internetowym emag.pl o wartości 100,00 zł brutto (sto złotych).

Nagroda zostanie doręczona drogą elektroniczną przez Organizatora na podany przez laureata konkursu adres email.

Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.

Organizator nie ma wpływu na niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu e-mail lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody.

Organizator podejmie trzy próby kontaktu z laureatem. Jeśli trzecia próba nie powiedzie się, prawo do otrzymania nagrody przepada.

5.Reklamacje

Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6.Dane osobowe Uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą̨ przetwarzane przez Organizatora w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród, wysłania informacji związanych z Konkursem, celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do czynnego udziału w Konkursie i wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania czy żądania ich usunięcia.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle, bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konkursu jest jednoznaczne z wykluczeniem z Konkursu.

2. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu - Zdobywca nagrody wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail na stronie Organizatora, w celu opublikowania listy laureatów Konkursu.

3. Do zakończenia Konkursu uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu lub zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, wysyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wiadomości o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w Konkursie”, w treści maila musi zostać zawarte imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

7. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu na podstronie aplikacji.

Integralną część każdej Nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza się według poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, N – to wartość nagrody rzeczowej, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora konkursu. Dodatkowa suma pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie przeznaczona na cel wskazany w zdaniu poprzednim.

Od łącznej wartości nagród, stanowiących sumę wartości Nagrody pieniężnej, Organizator potrąci wartość zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.2012.361 z późniejszymi zmianami), który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie trwania Konkursu z zastrzeżeniem, że zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.

Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.