Zasady KAMPANII „ZWYCZAJE ZAKUPOWE”

Zasady KAMPANII „ZWYCZAJE ZAKUPOWE”

Art. 1 Organizator kampanii

Organizatorem kampanii jest spółka S.C. Daedalus New Media Research SRL z siedzibą w Bukarszcie, Cal. Floreasca No. 169, District 2, CUI: 2560656, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym J40 /6306/27.05.2009, nr rachunku bankowego RO66BRDE441SV63303434410 w banku BRD Decebal, reprezentowana przez Laurentiu Serghie jako administratora. Kampania będzie się odbywać zgodnie z niniejszymi zasadami obowiązującymi wszystkich uczestników. Organizator ma prawo zmienić regulamin, ale w takim wypadku zobowiązany jest powiadomić uczestników.

 

Art. 2 Czas trwania i miejsce kampanii

Kampania odbędzie się od 31 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Kampania ma miejsce wyłącznie w Polsce.

 

Art. 3 Prawo do udziału

Temat kampanii: wygraj jedną z 20 nagród o wartości 25 euro każda, jeśli wypełnisz ankietę dostarczoną na adres e-mail i spełnisz wszystkie warunki. Uczestnik ma prawo do korzystania tylko z jednego konta w czasie kampanii. Jeśli organizator ustali, że jeden uczestnik ma więcej kont, organizator będzie miał prawo do zamknięcia wszystkich kont i uniemożliwienia uczestnikowi udziału.

Kampania kończy się 30 września 2016 r.

Ostatniego dnia kampanii zwycięzcy otrzymają powiadomienie pocztą e-mail, a ich nazwiska zostaną zamieszczone w witrynie internetowej.

 

Art. 4 Jak to działa

Temat kampanii: wygraj jedną z 20 nagród o wartości 25 euro każda, jeśli wypełnisz ankietę dostarczoną na adres e-mail i spełnisz wszystkie warunki. Uczestnik ma prawo do korzystania tylko z jednego konta w czasie kampanii. Jeśli organizator ustali, że jeden uczestnik ma więcej kont, organizator będzie miał prawo do zamknięcia wszystkich kont i uniemożliwienia uczestnikowi udziału.

Kampania kończy się 30 września 2016 r.

Ostatniego dnia kampanii zwycięzcy otrzymają powiadomienie pocztą e-mail, a ich nazwiska zostaną zamieszczone w witrynie internetowej.

 

Art. 5 Nagrody w kampanii

W kampanii „Zwyczaje zakupowe” są następujące nagrody:

20 nagród o wartości 25 euro każda

W tej kampanii nagrody nie mogą być wymieniane.

 

Art. 6 Ustalenie zwycięzców

1. Ustalenie zwycięzców odbędzie się 30 września.

2. Organizator jest zobowiązany do powiadomienia zwycięzców pocztą e-mail na adres podany przez respondenta.

3. Organizator podejmie próbę skontaktowania się ze zwycięzcą za pomocą poczty e-mail maksymalnie dwa razy.

4. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody (nie odpowie na e-mail, zrezygnuje z nagrody, nie będzie przestrzegał ogólnych warunków itp.) w ciągu sześciu dni od ostatniego powiadomienia, zwycięzcę takiego uznaje się za nieuprawnionego do nagrody i traci on wszelkie prawa do nagrody.

 

Art. 7 Spory prawne

W przypadku ewentualnych sporów między organizatorem kampanii a uczestnikami, będą one rozstrzygane polubownie. Jeżeli nie będzie to niemożliwe, strony skierują spór do właściwego sądu.

 

Art. 8 Zasady kampanii

Regulamin kampanii jest dostępny dla każdego uczestnika na stronie pl.daedalusonline.eu.

 

Art. 9 Podatki

Organizator jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w zawiązku z nagrodami w ramach kampanii zgodnie z kodeksem podatkowym. Obowiązek spełnienia wszelkich innych zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań związanych z nagrodą spoczywa na zwycięzcy.